บ้านห้วยปลาหลด
บ้านห้วยปลาหลด
Banhoayplalod
ความเป็นอยู่ของชาวมูเซอ
ความเป็นอยู่ของชาวมูเซอ
Muser's Lifestyle
อาหารประจำท้องถิ่น
อาหารประจำท้องถิ่น
Local cuisine
ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม
Tradition and Culture

ความเป็นมา

 เมื่อมาจังหวัดตากครั้งนี้ มาถึงที่นี่และบนดอยก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าประทับใจ นั้นก็คือ หมู่บ้านห้วยปลาหลด ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อยู่ที่ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดเป็นชุมชนของชนเผ่ามูเซอ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบหุบเขาและมีเนินสูง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และมีพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคน พื้นที่การเกษตรมีลำห้วยปลาหลดสายหลักของชุมชนที่ไหลผ่านตลอดทั้งปี มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ในการดำรงชีวิตและทำการเกษตร เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ มีจำนวนประชากร 855 คน 117 ครัวเรือน เนื่องจากชุมชนนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน ชาวบ้านไม่ค่อยเห็นความสำคัญของป่าจึงทำให้เกิดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย เจ้าหน้าที่จึงขอให้ชาวบ้านขอให้ออกจากพื้นที่ตรงนี้ แต่ชาวบ้านได้ช่วยกันทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและหันมาเริ่มเพาะกล้า ทำไร่หมุนเวียน เจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้อยู่ต่อชาวบ้านได้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น สินค้า otop เมล็ดกาแฟ สตอเบอรี่ เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ม.8 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
ศูนย์พัฒนาราษฎร์บนพื้นที่สูง จังหวัดตาก โทร. 055577205
นายจักรกฤช ตาประยูร (ประธานกลุ่มการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน) โทร. 0932305255
Facebook : Homestay บ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก